Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 „Зелено образование в зелена среда”

Програма „Еразъм+”

Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4   

„Зелено образование в зелена среда”

("Green education in green environment")

01.09.2020г. - 31.08.2022г.

    Координатор:Испания     Партньори:Италия, Португалия, Полша и Турция

 

КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА

          Важен акцент в европейския план за развитие на ЧОУ „Банкерче”  е реализирането и стратегическото развитие на европейската/транснационална мобилност  при  убеждението, че проектите  по програма  „Еразъм+” са мост между обучението  и  „европейското общество на знанието”,  средство за разрешаване на проблема с недостига на компетенции, свързани с екологичното образование,културния подход към  околната среда,  устойчивото  използване на околната среда (защитени природни обекти) от гледна точка на пазара на труда, формиране на междукултурните умения  и граждански ценности, предприемачески инициативи и др.

 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА

          Водеща  идея  при формулиране на целите на проекта и дейностите за тяхното постигане,  е повишаване на качеството на  обучението в ЧОУ  „Банкерче” чрез разширяване  на проектно-базираното и интердисциплинарното обучение, подчинено на екологичното образование на учениците.

          Изпълнението на планираните дейности е подчинено на следните основни цели:

 • да се ​​използва съществуването на защитени природни територии за образователни функции - да насърчава защитата и съхраняването на нагласите на биофизичната и културна среда;
 • да се ​​създаде в класната стая европейско съзнание за защита на природните територии;
 • да се ​​даде приоритет на научното, историческото и културно образование  и изследване на защитената природа;
 • да  се насочват учениците  към предприемаческа кариера, свързана с  устойчиво използване на защитени природни територии.

 

БРОЙ И ПРОФИЛ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ

          Кординатор Испания- Escola Països     Catalans España, гр.Лерида 

Училища-партньори:

 1. България   Частно основно училище „Банкерче” – гр. София
 2. Италия   Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.” - гр. Портичи    
 3. Португалия Agrupamento de Escolas de Mangualde, гр. Мангуалде
 4. Полша  Szkola Podstawowa nr 199 im.Juliana Tuwima– гр.Лодз
 5. Турция   Cahit Arf ilkokulu – Турция, гр. Истанбул

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

          Всички планирани дейности  за успешното реализиране на проекта, както в процеса на обучението в ЧОУ „Банкерче”, така и при участието на координаторите/учителите в партньорските работни срещи и тренинги на учениците (онлайн или в реална среда в приемащите оргнизации),  следва  да бъдат описани  в подробна таблица  с дати, срокове, междупредметни връзки, линкове за разпространение и др.      

          През целия период на изпълнение на проекта, комуникацията между  координаторите от партньорските училища да се извършва планомерно и в срок -  предимно онлайн чрез Twinspaceв платформата etwinning,  е-mail,viber, whatsapp,facebook,  социалните мрежи и др.

 

РЕЗУЛТАТИ   И   ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проектът ще допринесе за разрешаване на проблема с недостига на компетенции,  свързани с екологичното образование (адаптиране и обогатяване на учебните програми  с нови знания),културния подход към  околната среда, разкриване произхода и еволюцията на природните ресурси на Природен парк „Витоша”,  подобряване на езиковите и IT компетентности на учениците, създаване на ИКТ игри за околната среда с помощта на QR кодове и различни инструменти/разнообразен софтуер.

Предвидените междинни продукти са  разработените  от учениците видео- презентации  за съответната държава, град и училище. Планираният краен продукт е списание „ECO-MAGAZINE”, в което ще бъде представена  екологичната концепция на всяко училище и съответния национален парк/природен обект – за България това е  Природен парк „Витоша”.  

          В процеса на изпълнение на планираните  дейности в училище  и тренингите  в чужбина ще бъдат усъвъшенствани уменията на учениците за използване/прилагане на инструментите  за електронно обучение – Envision, kahoot, padlet, learning apps и др., за  работа в екип и комуникация, за разработване на проекти и др. За оценка на въздействието ще бъдат използвани количествени и качествени показатели.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ  ПОЛЗИ.

Най-общо дългосрочните ползи от участието в проекта са свързани с Европейския план за развитие на училището в частта разширяване на проектно-базираното и интердисциплинарно обучение (в случая подчинено на екологичното образование); постигане на устойчив образователен процес чрез създаване на иновативна образователна среда – напр. изследване на защитената природа и създаване на класна стая с европейско съзнание за защита на природните територии, биофизичната и културна среда; разработване на проекти по предприемачество, свързани със защитени  национални и други природни обекти/паркове и др.

          В дългосрочен план разработеният и тестван образователен ресурс (подходи, методи и иновационни практики, методически и дидактически материали, електронни игри  и др.), свързан с екологичното  образование и запазване на природната среда, неминуемо ще способства за  повишаване на  активното  социално ангажиране  на учениците.

         

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ

         

Разпространението на резултатите ще бъде осъществено поетапно чрез информационни брошури, статии, снимков материал, видеоматериали и др. на „стената” Еразъм+ и в сайта на училището, e-twinning, платформите на Еразъм+, платформата на училището-координатор от Испания, блога на проекта (на английски език), блога на координатора (на бълг. език), EPALE, YouTube, социалните мрежи и др.; на всички училищни празници, регионални и национални форуми и др.; изработване на рекламни материали (USB флаш памет под формата на кредитна карта с логото на програма Еразъм+, логото на училището, номера на проекта) и др. 

 

ПРИЗНАВАНЕ  И  ВАЛИДИРАНЕ

           

Всички учители-участници в работните срещи и ученици-участници в тренингите (онлайн или присъствено в приемащите организации) ще получат   Certificate of Attendance.

 

Конкурс за лого на Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 „Зелено образование в зелена среда”

Учениците от партньорските училища предложиха своите проекти за лого на проекта. През януари 2021г. се проведе гласуване. Спечели проекта на испанските ученици.

Можете да видите всички предложения тук

 

 

 

Представяне на училищата по Проект № 2020-1-ES01-KA229-082342_4 „Зелено образование в зелена среда” ("Green education in green environment")

Една от дейностите по проекта беше учениците да подготвят презентация за представяне на училището.

Насладете се на емоциите от видеоимпресията на  учениците от ЧОУ "Банкерче"  тук

 

Проектни дейности по Еразъм+ проект „Зелено образование в зелена среда”

През първата година от проекта (2020/2021г.) проектните дейности  се изпълняваха стриктно от учениците, независимо че обучението в отделни периоди от учебната година  се провеждаше в онлайн среда. Ентусиазмът и желанието за включване в екипни задачи на малките банкерчета можете да проследите във видео импресията тук

Еднодневно обучение в зелена среда на Природен парк „Витоша”

На 21 юни 2021г. (понеделник) да се проведе еднодневно  обучение в зелена среда  на  Природен парк „Витоша” (! при гласуването  само един глас не е достигнал  планината Витоша  да бъде обявена за Национален парк).

Първата спирка на малките банкерчета беше  Природозащитен информационен център „Витоша”. Учениците гледаха видеофилм; запознаха се с флората и фауната на ПП „Витоша”, опасностите и поведението  на посетителите в природните паркове;  наблюдаваха с бинокъл на представители на флората и фауната (летящи птици). ПИЦ„Витоша” е  първия от веригата информационно-образователни центрове към защитени територии в България - създаден по повод 60-та годишнина от обявяването на Природен парк “Витоша” и отваря врати през май 1998 г..

Следващата задача беше да се посети  биосферния резерват „Бистришко бранище” -   един от първите резервати в България, създаден 27.10. 1934г. с голямо видово разнообразие, като някои от растенията са много редки - витошко лале, седем  вида смърч,  бяла мура, жълта тинтява и др. През 1977г. резерватът влиза в програма на ЮНЕСКО „Човек и биосфера” и е обявен за биосферен резерват. Учениците направиха поход и до каменните реки - уникално природно образование в природния парк. След обяда в хижа Алеко банкерчетата участваха в организирани  от инструктори  спортни занимания на  въжените  градини и  алпийската  стена, изградени на Витоша от  фирма „Мотен спорт".

Подготовката и  еднодневното  обучение в зелената среда  на  Природен парк „Витоша”  се осъществиха  в съответствие с някои от целите на проекта, например:

 • Да се установи стабилно сътрудничество между образователно-възпитателния процес  и заинтересовани организации, свързани с поставените задачи  и  изучавания природен парк, така че учениците да могат да се възползват от всички ресурси на тези организации;
 • Чрез активното сътрудничество между различните институции учениците да се възпитават  като  „агенти”/защитници на околната среда с  цел  осигуряване на  екологично чувствителни  и отворни за света граждани на обединена Европа
 • Чрез връзка с природата да се възпитава отговорно поведение към околната среда.

Eднодневното  обучение в зелена среда  на  Природен парк „Витоша”  се проведе в съответствие с  планираните цели и в частност, на дейностите по първата тема  „Екологично образование”, като  пред учениците  стояха следните задачи:

 • Да  изследват  фауната, флората и ландшафта на ПП „Витоша”
 • Диагностика на ендемизма,застрашени видове за растения и животни
 • Да наблюдават природата и да интерпретират информационните табла
 • Да използват  аудиовизуални медии за разкриване на богатството на природната среда
 • Да  разработят и предоставят многоезични  образователни материали

Еднодневното обучение на ПП „Витоша”  да способства за постигане на основните цели  на проекта, при  доминанта на следните водещи идеи:

 • Да се ​​използва съществуването на защитени природни територии за образователни функции - да насърчава защитата и съхраняването на нагласите на биофизичната и културна среда
 • Да се ​​създаде в класната стая европейско съзнание за защита на природните територии
 • Да се ​​даде приоритет на научното, историческото и културно образование  и изследване на защитената природа
 • Да  насочим учениците  към предприемаческа кариера, свързана с  устойчиво използване на защитени природни територии

Видео импресията за еднодневното обучение може да проследите тук

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.