Проект № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4 „Аз не съм робот”

Програма „Еразъм+”

Проект  № 2020-1-BE1- KA229 - 074908_4

"I am not а robot"  -  „Аз не съм робот”

(01.09.2020г. - 31.08.2022г.)

 

Координатор: Белгия     Партньори:  Италия, Испания, Гърция и Латвия

 

КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА

Важен акцент в европейския план за развитие на ЧОУ „Банкерче”  е реализирането и стратегическото развитие на европейската/транснационална мобилност  при  убеждението, че проектите  по програма  „Еразъм+” са мост между обучението  и  „европейското общество на знанието”,  средство за разрешаване на проблема с недостига на компетенции, свързани с използването в учебния процес на  различни дигитални инструменти ( в т.ч. и роботи),  за формиране и развитие на уменията на 21 век (в т.ч. логическо, нестандартно и „компютърно” мислене, умения за компютърно програмиране и др.).  Важен аспект в проектните дейности по Роботика е разработването на видеоигри и анимации в Scratch, видеоматериали за проведените занятия/дейности с роботите Dash и Dot, като в периодите на онлайн обучението основният  инструмент са виртуалните роботи (работа в платформата Dash’s Neigborhood на Wonder Workshop).

 

ЦЕЛИ НА  ПРОЕКТА

         Водеща  идея  при формулиране на целите на проекта и дейностите за тяхното постигане,  е повишаване на качеството на  обучението в ЧОУ  „Банкерче” чрез разширяване  на проектно-базираното и интердисциплинарното обучение, подчинено на използването на дигитални инструменти за постигане на следните основни цели:

  1. За учители, директори и родители: 

Популяризиране на  иновативни и креативни приложения на дигиталните технологии,  развиване на игрови педагогически подход при  „правене“, оценяване на работата в екип, интердисциплинарност и приобщаване.

  1. За учениците:
  2. Създаване на интерес към компютрите и технологиите чрез активен и игрови      подход   при развиване на аналитични умения: планиране на подходящия инструмент, оценка на риска и неговите  решения, „разбиване” на сложна задача на парчета и нейното решаване, анализиране на сложен проблем и възлагане на  задача на всеки в екипа, съхраняване на информация и развиване на критично мислене;
  3. Създаване на възможности за формиране и развитие на креативност, строгост и прецизност, вкус към изследванията и разработване на проекти,  творческо и логическо мислене, комуникативност и работа в екип и др.
  4. Подобряване на езиковите и IT компетентности на учениците при срещите/тренингите  онлайн      или „на живо” в приемащите партньорски училища;
  5. Цифровите инструменти да способстват  учениците с трудности или специални нужди (ако има такива)  да намерят своето място в групата чрез сътрудничество в игрите, динамичните, креативнии иновативни дейности.
  6. За преподавателските екипи:
  7. Обогатяване на педагогическите практики чрез обмен и споделяне на дидактически умения и ноу-хау, както и иновативни педагогически и дидактически инструменти, вградени и тествани чрез наблюдение, обмен и сравнение на практики за насърчаване и стимулиране на използването на  цифрови инструменти: видеоклипове за постиженията и уроци – как стъпка по стъпка да се постигне резултата (достъпни на Twinspace в платформата etwinning);
  8. Използване на формираните в проектните дейности дигитални умения в обучението по различни учебни предмети в т.ч. и за повишаване равнището на владеене на английски език, насърчаване на инициативността и работата по проекти;
  9. Пренос на формираните умения за планиране на адекватен инструмент, за идентифициране и оценка на риска, за разлагане на сложна задача на части и нейното решение и др. при решаването на проблеми, изискващи  компютърно мислене.

 

БРОЙ И ПРОФИЛ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ

Координатор:    Ecole communale Turpange  -  Belgium, Messancy

Училища-партньори:

Частно основно училище „Банкерче” – България, София

Istituto Comprensivo Statale “Carlo Santagata 5° C.D.”- Италия, Портичи    

Bec de l'àguila - Испания, San Vicente del Raspeig

32 Primary School of Piraeus  -  Гърция, Пиреос

Madonas pilsetas vidusskola  -  Латвия, Мадона

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

         Всички планирани дейности  за успешното реализиране на проекта, както в процеса на обучението в ЧОУ „Банкерче”, така и при участието на координаторите/учителите в партньорските работни срещи и тренинги на учениците (онлайн или в реална среда в приемащите организации     ),  следва  да бъдат описани  в Дневник на дейностите и подробна таблица  с дати, срокове, междупредметни връзки, линкове за разпространение и др.    

         През целия период на изпълнение на проекта, комуникацията между  координаторите от партньорските училища да се извършва планомерно и в срок -  предимно онлайн чрез Twinspace в платформата etwinning,  е-mail, whatsapp,       социалните мрежи и др.

 

РЕЗУЛТАТИ   И   ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проектът ще допринесе за разрешаване на проблема с недостига на компетенции, свързани с използването в учебния процес на  различни дигитални инструменти ( в т.ч. и роботи),  за формиране и развитие на логическо, нестандартно и „компютърно” мислене, умения за компютърно програмиране и др.), подобряване на езиковите и IT компетентности на учениците, разработване на видеоигри и анимации в Scratch, видеоматериали за проведените занятия с роботите Dash и Dot, като в периодите на онлайн обучението основният  инструмент са виртуалните роботи (работа в платформата Dash’s Neigborhood на Wonder Workshop).

В проектните дейности по Роботика е предвидено  представяне  на България с 3 анимации     , всяка подчинена на конкретна тема: моята държава или регион, национална кухня и местни игри.  Част от проекта е и участието в създаване на ниво за видео игра      при използване на платформата Scratch(всяка държава партньор следва да разработи по едно ниво от обща видео игра; разработване  на уроци по математика за 2 клас и 3 клас и тестване на упражнения в Dash's Neighborhood; проекти за формиране на  умения за използване на технологиите в класната стая за истинско проектно-ориентирано обучение, междупредметни връзки и др. т.е. проекти, включващи  всички аспекти на STEAM.

 Всичко това е възможно благодарение на г-жа Петя Първанова – водещ дейностите по проекта  и занятията в  Ателие „Роботика”. 

Тя е посланик за цял свят на роботите Dash, Dot и Cue на Wonder Workshop с мандат 12.2020-12.2021, лектор на международни конференции по роботика, както и активно разработващ учебни материали, интегриращи роботиката в основния курс на обучение (напр. Математика).

В процеса на изпълнение на планираните  дейности  в училище  и тренингите  (онлайн или в чужбина)  ще бъдат усъвъшенствани уменията на учениците за използване/прилагане на инструментите  за електронно обучение – Google Workspace, Blockly, Kahoot, Toontastic, Scratch и др.,за  работа в екип и комуникация, за разработване на проекти и др.

 

ДЪЛГОСРОЧНИ  ПОЛЗИ.

Най-общо дългосрочните ползи от участието в проекта са свързани с Европейския план за развитие на училището в частта разширяване на проектно-базираното и интердисциплинарно обучение (в случая свързано с използването в учебния процес на  различни дигитални инструменти в т.ч. и роботи) и постигане на устойчив образователен процес чрез създаване на иновативна образователна среда.

         В дългосрочен план разработеният и тестван образователен ресурс (подходи, методи и иновационни практики, методически и дидактически материали, роботите Dash и Dot  и др.), свързан с използването на дигитални инструменти (напр. виртуални роботи или роботите Dash и Dot),  неминуемо ще способства за  повишаване на  активното  социално ангажиране  на учениците.

        

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ

Разпространението на резултатите ще бъде осъществено поетапно чрез информационни брошури, статии, снимков материал, видеоматериали и др. на „стената” Еразъм+ и в сайта на училището, Twinspace в платформата etwinning, платформите на Еразъм+, блога на проекта (на английски език), блога на координатора (на бълг. език), YouTube, социалните мрежи и др.; на всички училищни празници, регионални и национални форуми и др.; изработване на рекламни материали (напр. USB флаш памет под формата на кредитна карта с логото на програма Еразъм+, логото на училището, номера на проекта) и др. 

 

ПРИЗНАВАНЕ  И  ВАЛИДИРАНЕ

Всички координатори/учители - участници в работните срещи и ученици-участници в тренингите (онлайн или присъствено в приемащите организации) ще получат   Certificate of Attendance.