Организация на образователния процес

Образователният  процес в ЧОУ „Банкерче”  се организира в дневна форма на обучение  при целодневна организация на учебния ден

Дневната  форма е  присъствена форма, която се осъществява с посещението на учениците на учебните занятия в рамките на учебния ден, съгласно седмичното разписание. Седмичното разписание на учебните часове и учебната самоподготовка се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците и с целодневния режим на обучение.

Целодневна организация на учебния денследва да се осъществява  при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите, като задължителните учебни часове (ЗУЧ), избираемите часове (ИЧ) и факултативните часове (ФЧ)  се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт, пълноценно оползотворяването на свободното време на учениците. При  целодневната организация  е задължително  да има разтоварващи дейности– работа с компютър в компютърен кабинет, занимания по интереси, спортни и подвижни игри, музикални игри, дидактични игри, редене на пъзели,  „театър” на приказките, компютърни и видеоигри  и др.  

Всички дейности при целодневното обучение са  взаимосвързани, като  се преплитат и допълват и са  насочени към насърчаване на самостоятелност, справяне с трудностите и стремеж към постижение, самоизява и конструктивно съревнование, формиране на толерантни отношения при решанате на проблеми от   реалния живот.

Целодневният  режим на обучение  включва:

1.   Обучение в класно-урочна форма

2.   Самоподготовка

3.   Обяд и две закуски

4.   Медицинско обслужване

5.   Организиран отдих и спорт

6.   Занимания по интереси

7.   Ателиета за идеи

8.   Участия в конкурси, състезания и олимпиади

9.   Помощ от психолог и логопед  (при нужда)

10.  Организиран  транспорт (по заявка)

Образователният процес в ЧОУ „Банкерче” се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, като учебната година започва на 15 септември  и е с продължителност 12 месеца. Учебните занятия се разпределят в два учебни срока и учебната седмица е 5 учебни дни.  Преди началото на  всяка учебна година министърът на  образованието и науката определя със заповед  графика на учебното време  в т.ч. и ваканциите (есенна, коледна, зимна (междусрочна), пролетна, великденска и лятна), като  учениците в I клас ползват и допълнителни дни за отдих  през първия учебен срок.

 За  І  клас:

  • Учебните занятия започват на 15 септември и приключват на 31 май
  • Учебното време се разпределя в два учебни срока  (I срок – 18 учебни седмици и  II  срок – 14 учебни седмици)  –  общо 32 учебни седмици
  • Продължителността на учебния час е  35 (тридесет и пет)  минути
  • Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от 22 (двадесет и два)  учебни часа  седмично