Цели на ЧОУ „Банкерче”

(реално изпълнимите и измерими очаквани резултати от обучението, развитието и социализацията на учениците)

Основната цел на ЧОУ „Банкерче” е  доближаването/постигането  на обществено необходимия  педагогически модел  на ученика на 21 век със следните примерни характеристики:  ранна самостоятелност;  ранно, ускорено и ефективно изучаване на чужди езици, компютърни технологии и предприемачество; високи постижения във всички дейности - учебни, културни и спортни; учене през целия живот; активно  участие  в учебния процес  като  „партньор на учителя”, при  решаването на проблеми  в  семейството, училището и обществото; вземане на решения и креативност при изпълненето им; реализация на идеи; работа в екип, толерантност и взаимопомощ; мотивация и отношение към заобикалящата среда; конкурентноспособнност, социална адаптивност и възможности за реализация;  целеполагане на близки и далечни дейности, активна жизнена позиция; познания за света и себе си, стремеж към себепознание, творческа самоизява и   непрекъснато развитие; любознателност, нициативност, евристичност и креативност; самодисциплина , критично мислене и отговорност за себе си и другите; издръжливост в процеса на личностното израстване - смелост и антиконформизъм,  устойчивост при трудности и неуспехи; поемане на лична и групова отговорност; вяра в общочовешките ценности и добродетели, собствени морални норми; дарителство и милосърдие; усешане за принадлежност и сигурност - „учим, живеем и творим заедно  при взаимно  доверие и честност в отношенията”, ясна, точна, изразителна, комуникативна и емоционално въздайстваща реч.
 

      Цели, обусловени от мисията на училището

  • Изграждане и  утвърждаване във времето на престижа на училището
  • Повишаване качеството на учебния процес и на дейностите, свързани  с оползотворяване на свободното време на учениците
  • Осигуряване на  условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за учене и за обучение, за самоусъвършенстване през целия живот
  • Създаване на условия за формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другия
  • Хуманизация на учебния процес с акцент върху гражданското образование
  • Осигуряване на условия за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите, за успешното им ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото
  • Повишаване квалификацията на педагогическия екип

 

      Цели  в контекста на обучението по предприемачество

  • Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици и информционни технологии,  ранна икономическа грамотност чрез развиване на „малък бизнес” с адаптирани икономически  познания и механизми (роли, игри, тренинги) на разбираем език, като изследват, откриват, учат роли в бизнеса, трупат бизнес-опит и  развиват бизнес „по детски”
  • Въвеждане на обучението по предприемачество с акцент върху ученето чрез практика – учене чрез търсене - учене чрез „правене”, за да се изградят/подготвят бъдещите добре информирани, финансово грамотни
  • и пълноценни граждани на обществото