Визия на ЧОУ „Банкерче”

(образът, виждането, представата за ефективно и конкурентноспособно училище,  които училищният екип иска да изгради у другите)

Екипът на ЧОУ „Банкерче”  има потенциала и амбицията да утвърди на българския образователен пазар ефективно и конкурентноспособно училище, което:

 • Осигурява необходимите кадрови, материални и финансови ресурси, проявявайки комбинативност и предприемчивост в използването им като реална алтернатива на тяхната недостатъчност
 • Осъществява обучението като процес при  който се придобиват знания, умения, навици, нагласи, ценности и отношения по начини, които модифицират поведението
 • Осигурява подходящата  стимулираща среда за обучението  и личностното  развитието на всяко дете в съответствие с традициите  в българското образование и европейските  стандарти за подготовка, социализация и реализация
 • Формира знания и личностни умения  за активно взаимодействие със социалната среда,  уважение към гражданските права и отговорности,
 • За противодействие срещу проявите на агресисия и насилие в училището и обществото
 • Оправдава очакванията на родителите за добро образование и  конкурентноспособност  при  осъществяване  на желаното от тях  продължаващо обучение на детето
 • Формира екип от високо квалифицирани преподаватели  с умение за работа с деца  и умение за работа в екип, активни, способни, енергични, оперативни, продуктивни и отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство,  прилагащи творческо и критично мислене в процеса на обучение, което способства за изграждането на младия човек като на гражданин на България и света
 • Създава  благоприятен психологически климат  на  взаимно доверие и  подкрепяща дейност от страна на учителите,  огласяване  на  добрите резултати и  овластяване на ученика.
 • Осигурява условия за „позитивна класна стая”  при работа в екип на всички участници в процеса на обучение и възпитание (ръководство,  преподаватели, ученици и  родители)
 • Налага демократичен и харизматичен стил на управление – работа със и чрез екипа


      Визия  в контекста на обучението по предприемачество

 • Създава условия за формиране на  икономическо мислене и предприемаческо поведение, като обучението по предприемачество „стъпва” върху проектно-базираното обучение и се прилага функционалния подход на три равнища: индивидуално, групово и организационно.
 • Създава условия малките ученици да се запознаят с концепцията за индивида и ролята, която те  амите играят като потребители, да осъзнаят ролята на семейството и неговите икономически отговорности, да придобият практически познания за природните, човешките и капиталовите ресурси и  чрез симулативни игри да осъзнаят принципите на реалния бизнес (игра-обучение-бизнес)
 •  

С формулирането на  мисията и визията на ЧОУ „Банкерче”  се определя посоката, в която училището ще се развива,  както и стандарта, с помощта на който  ще се направляват усилията на управленския и педагогическия екип. Мисията е смисълът на нещата, ценностите, с които е обвързано училището. Мисията свързва понятията „настояще“ и „бъдеще“, а визията  е възможното желано бъдеще.