Ранното обучение по предприемачество

„Предприемачеството е конят, който тегли каруцата”  
У.Чърчил

 

Училището, за да отговори на нуждите на бързо променящата се сфера на труда и на обществата, трябва да осигури необходимите условия за усилено усвояване от учениците на пълен набор от ключови умения - основни умения (за четене, писане, по математика и природни науки),   универсални ключови умения (умения за учене, инициативност и предприемачески дух,  социални, граждански и културни умения) и медийна грамотност.

Членството на България в  Европейския съюз и процесите на преструктуриране и динамично развитие на пазара и участниците в него, обуславят необходимостта от практически ориентирано обучение във всички образователни степени, осигуряващо подготовката на гъвкави и приспособяващи се кадри, с  умение за учене  през целия живот.
Учениците следва да придобиват не само знания, но и технически, комуникативни и аналитични умения, умения за вземане на решения, умения за работа в екип, концептуални и компютърни умения, както и развитие на личностни  качества, необходими за ефективната  реализация в реална работна среда – толерантност, конкурентноспособност, лидерство, предприемачество и др.

Това налага използването на активни методи на обучение и учене и ефективни  методи и стратегии на преподаване (ролеви игри, решаване на казуси, тренинги и др.) при обучението и изпълнението на учебни задачи. По този начин се подпомага конвертируемостта на образованието и работната сила в рамките на Обединена Европа, конкурентноспособността на пазара на труда и готовността на младите хора за ролята им на граждани на Обединена Европа.

В условията на пазарна икономика нараства необходимостта от икономическа грамотност, от разбиране на пазарните принципи и терминологията, която все повече се използва в ежедневието. В основата на икономическа грамотност е идеята всички хора на планетата да имат еднакво разбиране за конкретните икономически термини и понятия, да се разработят  речници и литература, които с течение на времето да се превърват в апликации,  достъпни на мобилни телефони,  iPad-и или  други устройства. В световен мащаб се изграждат механизми, с които хората да могат да разбират по-лесно къде отиват техните пари от данъците  и колко плащат за конкретните програми, социално осигуряване и др.

Процесът на нарастваща икономическа грамотност (във всички сфери и на всички нива)  обуславя необходимостта от адаптиране на икономическите  познания и механизми на разбираем език, достъпен дори за най-ниското образователно равнище. Още в началния етап на обучение (с подходяща методика и дидактически инструментариум) малките ученици могат да се запознаят с концепцията за индивида и ролята, която те самите играят като потребители, да осъзнаят ролята на семейството и неговите икономически отговорности, да придобият практически познания за природните, човешките и капиталовите ресурси.

Изучаването на „бизнес на начално ниво”  създава предпоставки чрез симулативни игри децата  да се учат от опита на другите, което ще им помогне да се подготвят за работа в реалния бизнес. Малките ученици могат да получат знания и умения, които да са в основата на изграждането им като добре информирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на обществото, например:

  • да разграничават своите потребности и желания и да знаят как могат най-ефективно да ги задоволят;
  • да живеят и работят със и чрез другите;
  • да откриват значението и стойността на различните ресурси в контекста на икономиката и бизнес-операциите;
  • да изследват, откриват, учат роли в бизнеса, трупат бизнес-опит и да  развиват бизнес „по детски”.

Частното образование, макар и строго подчинено на държавните образователни изисквания, е по-гъвкаво по отношение на средствата и методите за постигане на крайните резултати. Това дава възможност да се реализират с по-голям размах и по-ефективно личностни и екипни идеи,  да се даде превес на практическото обучение и  индивидуалната  работа, да се поощряват експериментите и креативността. Основно предимство е по-малкия брой ученици в паралелките и в училището като цяло, което позволява по-лесно да се организира учебна, извънкласна и иизвънучилищна дейност, обвързани с реалния бизнес. Освен това  частното образование  има повече възможности за привличане на  висококвалифицирани специалисти от практиката като консултанти, обединени от идеята за практически ориентирано обучение и успешно кариерно развитие на учениците.