Предприемачеството като ключова компетентност

В стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“) една от  стратегическите цели е разгръщане на творчеството и новаторството (вкл. предприемчивостта) във всички степени на образование и обучение чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. Развитието на инициативност и предприемачески дух като ключово умение включва способността за превръщане на идеите в действие.

В училище младите хора трябва да развият както солидни основни умения (за четене, писане, по математика и природни науки), така и  универсални ключови умения (умения за учене, инициативност и предприемачески дух,  социални, граждански и културни умения), както и медийна грамотност. Това обуславя необходимостта:

 • училището да намери начини за усилено усвояване на основните умения, за ефективното установяване на трудностите в тези области и за подкрепа и помощ на учениците с такива трудности;
 • да се установят и разработят подходи или методи за преподаване и усвояване, които резултатно подпомагат развититето на  универсални ключови умения;
 • да се разработят методи за анализ и оценка на практики, които подобряват  качеството на усвояване на основните умения и подпомагат развитието на универсалните ключови умения
 • да се установи и  развие интегрирането на европейското измерение в преподаването и ученето.

Развитието на ключови умения зависи до голяма степен от съответствието с нуждите, което предлагат преподаването и ученето в един бързо променящ се свят, в който технологичната и медийната грамотност, творческата нагласа и новаторската култура стават все по-важни.

С решение на Европейския парламент от 2000 година предприемачеството е определено като една от 8-те ключови компетентности и затова въвеждането на обучение по предприемачество в училището и университета става приоритет в образователната политика на много европейски държави.  През 2006 година  в Норвегия  се гласуват закон и стратегия за въвеждане обучението по предприемачеството от предучилищното обучение до университетско ниво вкл., които са разработени съвместно от министерствата на образованието, на труда и на икономиката. Следващите държави са Финландия, Дания  и Англия.

В българската образователна система има примери за „предприемачески практики” още през далечната 1900 година. В книга за предприемачеството в домакинския труд е  описано какво трябва да знае една млада дама: Как да харчи пари?  Какво да купи? Как да пести? В новия ЗПУО се правят успешни стъпки чрез обучението по предприемачество да се постигнат основни цели на образователната система в условията на пазарна икономика:

 • формиране на нов начин на мислене и отношение към света,
 • позиция, която съчетава връзката между образованието и живота като цяло
 • приспособимост към конюнктурата на образователния и трудовия пазар.

Към предприемачеството могат да се приложат два подхода: формален и функционален. В обучението по предприемачество в училище е  необходимо да се прилага функционалният подход на три равнища: индивидуално, групово и организационно. Възможности за това обучение на настоящия етап се търсят в задължителната подготовка (ЗУЧ), но преди всичко в избираемите и факултативни учебни часове (ИУЧ) и (ФУЧ). И специфичните за училището извънкласни и извънучилищни форми.

За основното образование предприемачеството като ключова компетенция има място преди всичко в учебните предмети от следните културно-образователни области: „Бит и технологии”, ”Математика, информатика и информационни технологии”, „Обществени науки и гражданско образование”, „Природни науки и екология”.

Един от основните мотиви за въвеждане на обучението  по предприемачество в ЧОУ „Банкерче”  е разкриването на възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки между разностранните културно-образователни области и на пръв поглед несъвместими учебни предмети: Домашен бит и техника,  Изобразително изкуство, Домашна техника и икономика, Музика, Технологии, Човекът и обществото, Математика, Информационни технологии, Околен свят, Роден край, География и икономика, Човекът и природата и др.

Въвеждането на обучението по предприемачество в ЧОУ „Банкерче”   налага необходимостта от качествено нови изисквания към образователния процес :

 1. нов образователен подход – подмяна на информиращата среда (запаметяване и възпроизвеждане) с формираща среда (творческо мислене и самостоятелност);
 2. нови модели на обучение – симулация на реални ситуации, екипност в работата, умения за вземане на решения, иновативност и креативност, разбиране ролята на бизнеса;
 3. нови ключови компетентности – нови умения за всички участници в образователния процес, основани на компетентностния подход;
 4. нови интерактивни методи и форми на обучение – гъвкави и  мотивиращи за участие  чрез сътрудничество, подкрепа, насочване и откриване;
 5. нови технологии на форми на взаимодействие  - по-голяма обвързаност между индивидуалните способности и социалните цели на личността –комбинация от знания, умения, способности и нагласи, желание и умение за учене;
 6. нова роля на учителя – медиатор, сътрудник, консултант, лидер на промяната;
 7. нова роля на ученика – активен участник, партньор, генератор на знания и идеи и тяната реализация;
 8. нови учебници и учебни помагала – по примера на дидактическите материали на Джуниър Ачийвмънт - България

Извеждането на предприемачеството като ключова компетентност в ЧОУ „Банкерче” се осъществява в заложените в учебния план факултатаивни часове (ФУЧ) - 2 часа седмично във всички класове (I - VII клас),  както и в извънкласните и извънучилищни дейности, с доброволното  и  ангажирано участие на обществото, бизнеса, местната власт, родителите и др. В процеса на  обучение се привличат и ученици от ЧПГ „Банкер” („ученик обучава ученик”) и  родители с подходящ бизнес или професии, които ще бъдат бизнес-консултанти и  модератори на занятия и прояви на „малките предприемачи”, и домакини при посещенията им в реалните  фирми.  Обучението по предприемачество „стъпва” върху проектно-базираното обучение, като ученикът е в центъра на педагогическото взаимодействие. Учебното съдържание е съобразено с психо-физиологическите особености на децата и учениците, като се спазва следната последователност: икономически понятия - финансова грамотност - предприемаческа култура.