Онлайн проектни работни срещи

През първата проектна година на проект "Зелено образование в зелена среда"( Проект  № 2020-1-ES01-KA229-082342_4  "Green education in green environment") координаторите от партньорските училища проведоха 6 онлайн работни срещи. На тях се обсъждаха текущите задачи, дейностите, публикациите и др. 

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм плюс на Европейския съюз.