Съдържание на обучението в V клас

 

Общото   образование  се осъществява чрез общообразователната подготовка (в съответствие с държавния образователен стандарт) при обучението по  учебни предмети  в  задължителните (ЗЧ), избираемите (ИЧ)   и факултативните  (ФЧ)  учебни часове. 

Обучението в  задължителните часове (ЗЧ)  осигурява постигането на общообразователния минимум, който за началния и прогимназиалния етап на основното образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища.

Обучението в  избираемите часове (ИЧ)  осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от задължителните часове в съответствие с желанията, интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

Във факултативните учебни  часове (ФЧ)  се осъществява подготовка по интереси чрез обучение по предмети и/или дейности, които училището може да предложи.

Извънкласната и извънучилищната дейност  се организира през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Обучението в V клас е подчинено на изучаването на учебните предмети от учебния план в ЗЧ, ИЧ и ФЧ при оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на обучение; социализация и гражданско образование и възпитание на учениците; въвеждане на обучението по чужди езици, информационни технологии и предпремачество от най-ранна възраст.

Разпределение на учебните предмети  и  учебно време  за V клас

Задължителни часове  (ЗЧ) – 27,5 часа седмично / 935 часа годишно

1. Български език и литература

5часа седмично

170 часа годишно

2. Английски език

3,5ч.  седмично

119 часа годишно

3. Математика

4часа седмично

136 часа годишно

4. Информационни технологии

1час  седмично

 34 часа годишно

5. История и цивилизации

2часа седмично

68 часа годишно

6. География и икономика

1,5  ч. седмично

51 часа годишно

7. Човекът и природата

2,5  ч. седмично

85 часа годишно

8. Музика

2 часа седмично

68 часа годишно

9. Изобразително изкуство

2 часа  седмично

68 часа годишно

10. Технологии и предприемачество

1,5  ч. седмично

51 часа годишно

11. Физическо възпитание и спорт

2,5 ч.  седмично

85 часа годишно

 

Избираеми  часове(ИЧ) – 2,5 часа седмично / 85 часа годишно

Факултативни часове(ФЧ) - 4 часа седмично / 136 часа годишно

Обяснителни бележки:

-  Извън  ЗЧ, ИЧ и ФЧ  в учебния план се включват  по 1 час седмично за организиране и провеждане на спортни дейности  и за час на класа

-  Английски език  (ЗЧ и ИЧ) - 5 часа седмично

-  Математика  (ЗЧ и ИЧ) - 5 часа седмично

-  Информационни технологии  (ЗЧ и ФЧ) - 2 часа седмично

-  Предприемачество (ФЧ) - 2 часа седмично

 

На учениците, завършили V клас, се издава Удостоверение, в което се вписват  годишните оценки по   учебните предмети, определени с учебния план(количествени оценки)