Организация на образователния процес

Образователният  процес в ЧОУ „Банкерче”  се организира в дневна форма на обучение  при целодневна организация на учебния ден

Дневната  форма е  присъствена форма, която се осъществява с посещението на учениците на учебните занятия в рамките на учебния ден, съгласно седмичното разписание. Седмичното разписание на учебните часове и учебната самоподготовка се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците и с целодневния режим на обучение.

Целодневна организация на учебния ден следва да се осъществява  при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите, като задължителните учебни часове (ЗЧ), избираемите часове (ИЧ) и факултативните часове (ФЧ)  се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и спорт, пълноценно оползотворяването на свободното време на учениците. При  целодневната организация  е задължително  да има разтоварващи дейности – работа с компютър в компютърен кабинет, занимания по интереси, спортни и подвижни игри, музикални игри, дидактични игри, редене на пъзели,  „театър” на приказките, компютърни и видеоигри  и др.  

Всички дейности при целодневното обучение са  взаимосвързани, като  се преплитат и допълват и са  насочени към насърчаване на самостоятелност, справяне с трудностите и стремеж към постижение, самоизява и конструктивно съревнование, формиране на толерантни отношения при решаването на проблеми от   реалния живот.

Целодневният  режим на обучение  включва:

 1. Обучение в класно-урочна форма
 2. Самоподготовка
 3. Обяд, сутрешна и следобедна  закуски
 4. Организиран отдих и спорт
 5. Занимания по интереси
 6. Ателиета за идеи
 7. Участия в конкурси, състезания и олимпиади
 8. Помощ от психолог и логопед  (при нужда)
 9. Организиран  транспорт (при нужда)

Образователният процес в ЧОУ „Банкерче” се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, като учебната година започва на 15 септември  и е с продължителност 12 месеца (до 15 юни), учебните занятия се разпределят в два учебни срока и учебната седмица е 5 учебни дни.  Преди началото на  всяка учебна година министърът на  образованието и науката определя със заповед  графика на учебното време  в т.ч. и ваканциите (есенна, коледна, зимна (междусрочна), пролетна, великденска и лятна ваканция).

 • Учебното време се разпределя в два учебни срока  (I срок – 18 учебни седмици и  II  срок – 16 учебни седмици)  –  общо 34 учебни седмици
 • Продължителността на учебния час е  40 (четиридесет)  минути
 •  Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече  от  30  (тридесет)  учебни часа  седмично