Прием в V клас

Приемането на ученици  в V клас на ЧОУ „Банкерче” се извършва без  ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социално положение и религиозни убеждения  при  следните  изисквания:

 • Успешно  представяне на комплексен тест, съобразен с учебното съдържание от I да IV клас по български език и литература (1 - 10 въпрос), математика (11 – 20 въпрос), както и  с очакваното интелектуално равнище  на учениците (21 – 30 въпрос,  за решаването на които е необходимо  нестандартно  мислене,  творчество и креативност)

(Виж примерен комплексен тест и отговорите)

 • Успешно представяне на тест за равнище за владеене на английски език
 • Успех  от   Удостоверението за завършен начален етап на основно образование  или оценките по математика и български език и литература от I срок на IV клас (при ранно кандидатсване)

Изпитите за  прием (тестове) се провеждат   в сградата на училището:

 • Индивидуално  -  всеки  работен ден след 13,30ч.-  до запълване на  обявените  места.

Резултатите   се обявяват в деня на изпита.

Класирането на кандидатите  се извършва в зависимост от бала, формиран от:

 • Удвоената оценка от  теста  (точките  се трансформират  в оценка по  шестобалната система)
 • Оценките по математика и  български език и литература от удостоверението за завършен начален етап на основно образованиe  (или оценките от I срок ).

При кандидатстване  се подават online или в офиса  на училището следните документи:

 1. Заявление до директора на училището – по образец.
 2. Анкетна карта - по образец.
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование  или официален документ  за оценките по БЕЛ и математика от I срок  на  IV  клас.

При записване  се  представят следните документи:

 • Заявление по образец от родител / настойник на детето.
 • Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
 • Удостоверение за преместване от училището, в което ученикът е завършил  IV клас
 • Медицински картон/имунизационен паспорт.
 • Анкетна карта  (за родителите)  - по образец.
 • Акт за раждане – копие.

 

При записването в V клас се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася таксата за обучение за I срок  или  част от нея (в зависимост от договорените условия)