Прием в V, VI, VII клас

Приемането на ученици  в V, VI и VIклас на ЧОУ „Банкерче” се извършва без  ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етническа принадлежност, социално положение и религиозни убеждения  при  следните  изисквания:

·    Успешно  представяне на комплексен тест, съобразен с учебното съдържание по математика (1 - 10 въпрос), български език и литература (11 – 20 въпрос), както и  с очакваното интелектуално равнище  на учениците (21 – 30 въпрос,  за решаването на които е необходимо  нестандартно  мислене,  творчество и креативност)

 -  За  V клас:  учебното  съдържание   от  I  -  IV клас

 -  За  VI клас:  учебното  съдържание  от V клас

-  За  VII клас:  учебното  съдържание  от VI клас

·    Успех  от   Удостоверението за завършен начален етап на основно образование  или  за  V клас  –  не   по-нисък от  Много добър 5.00

·    Успешно представяне на теста за равнище на владеене на английски език

Изпитите за  прием (тестове) се провеждат   в сградата на училището:

·    Индивидуално  -  всеки  работен ден след 13,30ч.-  до запълване на  обявените  места.

 

Резултатите   се обявяват в деня на изпита.

Класирането на кандидатите  се извършва в зависимост от бала, формиран от:

·    удвоената оценка от  теста  (точките  се трансформират  в оценка по  шестобалната система) 

·    оценките по математика и  български език и литература, както следва:

·    За  V клас:  от  Удостоверението за завършен начален етап на основно образованиe  или оценките от I срок -  при  индивидуален изпит.

·    За  VI клас:   от Удостоверението за завършен  V клас  или оценките от I срок -  при  индивидуален изпит.

·    За  VII клас:   от Удостоверението за завършен  VI клас  или оценките от I срок -  при  индивидуален изпит.

При кандидатстване  се подават online или в офиса  на училището следните документи:

1. Заявление до директора на училището– по образец

2. Анкетна карта- по образец

За  V клас:  Удостоверение за завършен начален етап на основно образование  или официален документ  за оценките по БЕЛ и математика от I срок  на  IV  клас) 

 За  VI клас:   от Удостоверението за завършен  V клас  или официален документ  за оценките по БЕЛ и математика от I срок  на V  клас 

За  VII клас:   от Удостоверението за завършен  VI клас  или официален документ  за оценките по БЕЛ и математика от I срок  на VI  клас 

При записване  се  представят следните документи:

·    Заявление по образец от родител / настойник на детето

·    Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на образование или  Удостоверение за завършен  V, VI или VII  клас

·    Удостоверение за преместване от училището, в което ученикът е завършил  IV, V или VI клас

·    Характеристика на  ученика

·    Медицински картон/имунизационен паспорт

·    Анкетна карта  (за родителите)  - по образец

·    Акт за раждане – копие

 

При записването в V, VI или VII клас се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася таксата за обучение за I срок  или  част от нея (в зависимост от договорените условия)