Такса за обучение

Таксата за обучение за I и II клас е левовата равностойност на 3500EUR (три хиляди и петстотин евро), определена по обявения от БНБ курс, която ежегодно се актуализира, съобразно промените в годишната средна работна заплата на наетите в частния сектор за предходната година, обявени от Националния статистически институт.

Таксата за обучение включва:

·         Обучението по всички учебни предмети, заложени в учебния план – задължителни часове (ЗЧ), избираеми часове(ИЧ) и факултативни часове (ФЧ)

·         Занятията  по   „Жив и приказен английски”

·         Занимания по интереси

·         Ателиета за идеи

·         Самоподготовка

·         Участия в проекти, конкурси, състезания и олимпиади

·         Обяд и плодови закуски

·         Медицинско обслужване, помощ от психолог и логопед  (при нужда)

 

Таксата за обучение не включва:

·         Транспорт от и до дома  (от лицензирана транспортна фирма)

·         Ученическа униформа

·         Екскурзии, културни, спортни и други мероприятия/дейности, организирани в  извънучебно  време

Срокове за внасяне на таксата

1.    В съответствие с чл.8  от Договора за обучение

·         За първата учебна година

  •   Iсрок - 50% от сумата – в деня на сключване на договора
     
  •   IIсрок- 50 % - до 15 януари на следващата календарна година

·         За всяка следваща учебна година

  •  Iсрок - 50% от сумата – до 30  юни на текущата година
     
  •  IIсрок - 50 % - до 15 януари на следващата календарна година

2.    Разсрочено плащане на вноски – по уговорка с анекс

         Начин на плащане

·         по банков път-  в банковата сметка в лева на “ЧОУ Банкерче” ООД, посочена в договора за обучение