Прием в І, II и III клас

Приемането на ученици в I, II и IIклас на ЧОУ „Банкерче” се извършва без  ограничения или привилегии, основани на раса, народност,  пол, етническа  принадлежност, социално положение и религиозни убеждения  при  следните  изисквания:

  • За  I клас:  Успешно  представяне на  комплексен тест  за училищна готовност    (Вж. Примерен тест  и   отговори на теста)
     
  • За  II  клас:    Успешно  представяне на приравнителен  тест  за I классъобразен с учебното съдържание  от  I клас  по математика (1 - 10 въпрос), български език и литература (11 – 20 въпрос), както и  с очакваното интелектуално равнище  на учениците (21 – 30въпрос), за решаването на  които e необходимо  нестандартно  мислене,  творчество и креативност  (Вж. Примерен тест  и   отговори на теста)
     
  • За  I  и II клас:  Положителна   оценка от събеседване  с  комисия в т.ч. класен ръководител

Тестът  и събеседването  се провеждат:

·    индивидуално  -  в сградата на училището

·    всеки  работен ден -  до запълване на  обявените свободни  места

·    в  ден и час,  избрани от родителите - в зависимост от ангажиментите им и режима на детето (по предварителна уговорка - от заявлението)

Класирането на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран  от удвоените резултатите от  теста  (точките  се трансформират  в оценка по  шестобалната система)  и  оценката от събеседването  с  комисията   (по шестобалната система).

При кандидатстване се подават online или в офиса  на училището следните документи:

  1. Заявление до директора на училището– по образец
  2. Анкетна карта- по образец

При   записване   в  I клас  се представят следните документи:

·    Удостоверение за завършена предучилищна подготовка - подготвителна група (в ЧДГ, ДГ или ОДЗ) или подготвителен клас (в ЧОУ, ОУ или СОУ) – оригинал

·    Декларация, когато детето не е посещавало подготвителна група/клас – по образец

·    Акт за раждане - копие

·    Медицински картон/имунизационен паспорт

·    Анкетна карта - по образец

·         Пояснителни бележки:   За ученици, които нямат удостоверение за завършена подготвителна група/ подготвителен клас (напр. завръщане от чужбина, здравословни причини и др.), училището организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

При  записване   във  II  клас  се представят следните документи:

·    Заявление по образец от родител / настойник на детето

·    Оригинал на удостоверение за завършев I клас

·    Удостоверение за преместване от училището, в което ученикът е завършил I  клас

·    Характеристика на ученика

·    Медицински картон/имунизационен паспорт

·    Анкетна карта  (за родителите)  - по образец

·    Акт за раждане – копие

При записването в I, II и III клас се подписва договор за обучение  с един от родителите, като се внася таксата за обучение за I срок  или  част от нея (в зависимост от договорените условия)